STT Tên mặt hàng Đơn vị Giá (¥) Chọn số lượng Hành động
1 Thịt gân bò kg 1320 Xem chi tiết
2 Thịt sườn bò kg 1375 Xem chi tiết
3 Thịt bắp bò kg 1430 Xem chi tiết