Chè

STT Tên mặt hàng Đơn vị Giá (¥) Chọn số lượng Hành động
1 Sâm Bổ Lượng Đỏ lon 198 Xem chi tiết
2 Sâm Bổ Lượng Đen Lon 198 Xem chi tiết
3 Chè Sen Bát Bảo Lon 242 Xem chi tiết
4 Chè Nếp Cẩm Cốc 242 Xem chi tiết
5 Chè Đỗ Đen Cốc 242 Xem chi tiết
6 Súp Đậu Phộng Lon 242 Xem chi tiết
7 Chè Huế Cốc 385 Xem chi tiết
8 Chè Cốm Cốc 385 Xem chi tiết
9 Chè Dừa Dầm Cốc 440 Xem chi tiết
10 Chè Thập Cẩm Cốc 462 Xem chi tiết