Gạo

STT Tên mặt hàng Đơn vị Giá (¥) Chọn số lượng Hành động
1 Gạo nếp 1,4kg Bao 715 Xem chi tiết
2 Bột Tẻ 1kg Túi 770 Xem chi tiết
3 Bột Nếp 1kg Túi 880 Xem chi tiết
4 Gạo tẻ bao hồng 10kg 2530 Xem chi tiết
5 Gạo tẻ bao trắng 10kg 2970 Xem chi tiết